Ders İçerikleri


MGT 501 Araştırma Yöntemleri
Bu dersi araştırma yöntemlerinin temellerine geniş bir giriş mahiyetindedir. Derste öğrencilere kalitatif ve kantitatif araştırma metotları öğretilmektedir. Öğrenciler ayrıca derste araştırma tasarımı, veri toplanması ve analizi, bulguların raporlanması ve sunulmasını öğreneceklerdir.

MGT 512 Finans Yönetimi
Dersin amacı, öğrencileri finansal piyasaların faaliyetleri ve şirketlerin finansal kararlarının analizi konularında bilgi sahibi yapmaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, kuruluşların belirli finansal problemleri, döviz kurlarının tahmin edilmesi, döviz riskinin hesaplanması ve yönetimi, sermaye hareketleri, portföy çeşitlendirilmesi, uluslararası işletme sermayesinin yönetimi ve çokuluslu şirketlerde duran varlık yatırım kararları verilirken kullanılan araçlar konularında bilgi sahibi olacaklardır.

MGT 521 Yönetim ve Organizasyon
Bu dersin amacı organizasyonlar ve yönetim işlevi hakkında bütüncül ve sistematik yaklaşım ve bilgi birikimi kazandırarak, organizasyonların başarısında yönetim ve yöneticilerin etkisini ortaya koymaktır.  Derste yönetim, liderlik, yöneticilik ve organizasyonlar ile işlevleri hakkında güncel kavram, kuram ve uygulamalar aktarılmaktadır. Yöneticinin karar verme, planlama, organize etme, yürütme ve denetleme rolleri üzerinde detaylı olarak durulmaktadır. Derste organizasyonlarda yönetimin yapısal ve davranışsal yönü birlikte ele alınmaktadır. Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşım ve tekniklerinin aktarılması ile ders sona ermektedir.

MGT 531 Stratejik Yönetim
Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir. Ders süresince öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları anlama yeteneğini geliştirmek amacıyla çeşitli oyunlar uygulanacak ve örnek olaylar tartışılacaktır.

MGT 543 Pazarlama Yönetimi
Dersin amacı pazarlama alanında karar vermek için gerekli temel kavram ve teorileri öğretmektir. Bu derste kaynak tahsisi, pazar giriş/çıkış kararları, pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) stratejileri, pazarlamanın çevresel koşulları, rekabet analizi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınır.

MGT 552 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve bir perspektif kazandırmaktır. Derste ele alınan konular arasında; İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, seçme ve yerleştirme, İnsan kaynağını geliştirme, performans değerleme ve geliştirme, kariyer geliştirme, ücret yönetimi gibi temel İK işlevleri yer almaktadır. Derste, temel İK işlevlerinin yanında, stratejik İK, yetkinlik bazlı İK, karşılaştırmalı ve uluslararası İK, yetenek yönetimi ve yedekleme gibi güncel İKY konuları üzerinde de durulmaktadır.  Konular, Türkiye bağlamını dikkate alarak ve uygulama örnekleriyle pekiştirilmektedir.

MGT 564 Muhasebe ve Finansal Tabloların Analizi
Günümüzde şirketlerin başarısı büyük ölçüde finansal kararlarındaki başarıya bağlıdır. Küresel rekabet ortamında finansal kararlarda başarıyı yakalamak, kararları etkileyecek çok sayıda makro, mezo ve mikro faktörlerin bilinmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Bu dersin amacı, riskin yüksek, değişimin hızlı olduğu rekabetçi piyasalarda faaliyette bulunan şirket yöneticilerine/yönetici adaylarına temel finansal muhasebe ve mali tablo analizi konularında beceri kazandırmaktır.

MGT 585 Operasyon Yönetimi
Bir ürün üretmek ya da servis vermek için gerekli tüm faaliyet ve süreçlerin entegre bir şekilde planlanması ve yönetilmesi operasyon yönetiminin temel amacıdır. Günümüzün hayli rekabetçi küresel iş ortamında yöneticiler operasyonlarla ilgili problemleri çözmek için çok çeşitli araçlar, modeller ve metotlardan faydalanırlar. Bu derste iş süreçlerinin analizinden başlayarak, bu süreçlerin tedarik zincirlerini oluşturacak şekilde entegre edilmeleri ve nasıl verimli bir şekilde yönetilerek maddelerin, bilginin ve kaynakların bir organizasyonda ve organizasyonlar arasında aktarılabileceği kapsamlı bir şekilde ele alınır.

MGT 591 Bitirme Projesi
Bitirme Projesinin amacı, öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde yüksek lisans derslerinde öğrenilen konuların kapsamında bir problemi bilimsel bir yaklaşımla incelemeleri ve raporlamalarını sağlamaktır. Bitirme projesinde, problem tanımı, problemle ilgili literatür taraması, nicel veya nitel bilgi toplama ve analiz, bulgular ile sonuç ve öneriler bölümleri yer alır. Öğrenciler bu çerçevede hazırladıkları projeyi bilimsel yazım kurallarına uygun bir biçimde yazarak teslim ederler.

 

SEÇMELİ DERSLER:

MGT 511 Küresel Yönetim Düşüncesi
Bu ders, küresel işletmeler ortamında organizasyon yönetim yapısını ele alır. Ayrıca, yönetim konusundaki kültürler arası konuları, geleneksel ve modern organizasyon yapılarını, organizasyon kültürünü, liderlik, ödül ve terfi sistemlerini inceler.

MGT 545 İnteraktif Pazarlama
İnteraktif Pazarlama dersi gelişen teknolojiler ve değişen pazarlama anlayışı ışığında marka ve müşterilerin çok boyutlu iletişim kurduğu, müşterilerin beklentilerine göre kişiselleştirilmiş değer tekliflerinin sunulduğu pazarlama yaklaşımını baz alan ve bu konuda öğrencilerin bilgi ve becerisini ilerletmeyi amaçlayan bir derstir.

MGT 546 Gelişmekte Olan Piyasalarda Pazarlama
Bu dersin amacı gelişmekte olan ülkelerdeki pazar yapıları, tüketim dinamikleri ve pazarlama stratejilerini anlamak ve değerlendirmek, küreselleşme, pazar ve tüketim arasındaki çok yönlü ilişkileri kavramak, küresel marka inşa stratejilerini anlamak ve değerlendirmek, gelişmekte olan ülkelerde rekabet eden küresel markaların karşılaştıkları fırsatları ve tehditleri tesbit edebilmek  ve gelişmekte olan ülke firmalarının küresel marka yaratma stratejileri ve olanaklarını değerlendirmektir.

MGT 547 Stratejik Marka Yönetimi
Bu ders kapsamında marka inşasının 7 adımda tamamlanması ve  uygulamalı  örneklerin  işlenmesi, yaşamdan örneklerle öğrencilerin katma değerli ürün / marka yönetimini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

MGT 549 İş Zekası ve Pazarlama Analizi
Bu ders pazarlama zekası ve analizinin uygulamalı olarak işlenmesi üzerine bina edilmiştir. Pazarlama zekası, doğru iş kararları verebilmek için pazarlama verilerinin toplanması ve işlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu ders pazar verilerinin problem-çözüm yaklaşımı içerisinde kullanılmasının öğretilmesini amaçlamaktadır.

MGT 550 İş Etiği ve Değerleri
Bu ders, günümüzün iş dünyasının etik değerlerini anlamaya yöneliktir. Bu çerçevede, etik, değerler, ahlak kavramları ve bu kavramların tarih içerisindeki gelişimleri incelenecektir. Bu dersin sonucunda, öğrenciler tüketicilik, çevre bilinci ve iş ahlakı gibi konularla ilişkili olarak etik davranışları değerlendirebilme yaklaşımını kazanmış olacaklardır.

MGT 551 Örgütsel Davranış
Bu dersin amacı, örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli güncel ve seçilmiş konular hakkında bilgi vermek ve bir perspektif kazandırmaktır. Derste kişilik, iletişim, liderlik, motivasyon, çatışma gibi temel örgütsel davranış konuları üzerinde kısaca durulduktan sonra güncel örgütsel davranış konuları ele alınmaktadır. Seçilmiş konular kapsamında, iş tatmini, örgütsel bağlılık, işten ayrılma, örgütsel vatandaşlık, mobbing gibi konular üzerinde durulmaktadır. , Konular, iş ortamında birey ve grup davranışını anlamaya ve analiz etmeye yönelik iş dünyasından örnek olay incelemeleri ile pekiştirilmektedir.

MGT 553 İş İletişimi
Bu dersin amacı, iş dünyasında gerekli yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımı için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmaktır. Derste iletişim sürecini etkileyen sosyal ve kültürel faktörler, zaman ve kullanımı, kişisel mesafe, duyarlılık, farkındalık, algılama ve uyum; kurumsal iletişim, iş yazışmaları, sunum becerileri, kültürler arası iletişim gibi konular üzerinde durulmaktadır.

MGT 554 İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçilmiş Konular
Bu dersin amacı insan kaynakları yönetimi alanında derinleşmek isteyenler için sektör ve alana yönelik seçilmiş konuları aktarmak ve uygulama örneklerini incelemektir.

MGT 555 Yetenek Yönetimi ve Yedekleme
Bu derste, işletmelerin yetenekli ve potansiyeli yüksek çalışanlarını işletmenin stratejik ve kritik pozisyonları için hazırlaması yaklaşım, sistem ve süreçleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında, işletmelerin kritik pozisyonlarının belirlenmesi; performans, potansiyel ve yeteneğin ölçülmesi; gelişim planlarının hazırlanması;  terfi ve yedekleme planlarının hazırlanması örnek uygulamalarla incelenmektedir. Yetenek yönetimi ve yedeklemede işletmelerin ve çalışanların bakış açısı ve sorumlulukları birlikte ele alınmaktadır.

MGT 558 Tüketici Davranışı
Pazarlama biliminin temel alanlarından olan “tüketici davranışı”, aynı zamanda ekonomi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerini de ilgilendiren bir konudur. Tüketici davranışı, hangi ürün ve hizmetin, ne zaman, kimden, nasıl ve hangi koşullarda satın alınacağına ilişkin kişilerin kararlarına ait süreçtir. Bu dersin amacı bireylerin tüketim ile ilgili davranışlarını irdelemek ve bu davranışları etkilemeye yönelik pazarlama stratejilerini değerlendirmektir. Ders kapsamında tüketici davranışını etkileyen faktörler, ürün/hizmet satın alma süreci, tüketicilerin motivasyonu, algıları ve öğrenmeleri gibi konularda öğrencilere detaylı bilgi verilecek, farklı perspektifler kazanmaları sağlanacaktır.

MGT 565 Davranışsal Finans
Bu dersin amacı yeni bir alan olarak gelişen davranışsal finansın temel kavram ve kuramlarını aktarmaktır. Derste, finans alanındaki olguların geleneksel finans teorileri yerine bireylerin davranış biçimlerine dayalı açıklamaları içeren davranışsal finansla nasıl açıklanabileceği üzerinde  durulmaktadır.

MGT 566 Finans Yönetiminde Seçilmiş Konular
Bu dersin amacı finans yönetimi alanında derinleşmek isteyenler için sektör ve alana yönelik seçilmiş konuları aktarmak ve uygulama örneklerini incelemektir.

MGT 567 Uluslararası İşletmecilik
Bu dersin amacı uluslararası işletmecilik hakkında kapsamlı bir bakış kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, uluslararası işletmeciliğin gelişimi; bu alandaki kritik teorileri; uluslararası genişlemenin rasyonelliği; yabancı pazara giriş stratejisi seçimi ve ev sahibi ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Uluslararası işletmecilik hakkında vaka analizleri ile teori ve gerçek iş dünyası ilişkilendirilmektedir.

MGT 568 Kurumsal Yönetişim
İktisadi meşrutiyet kavramı çerçevesinde, iş yapmak gayesiyle oluşturulmuş müesseselerin konumu dinamik küresel iktisat-siyaset sistemi ve sistematiği ışığında masaya yatırılacaktır. Bugüne değin süregelen tarihi perspektif gözden geçirilecek, konunun Türkiye bağlamında hangi evrede olduğu, yakın dönem gelişme perspektifinin ne yönde tekamül edebileceği ve yerleşecek yönetişim kültürünün Türk iktisat ve siyasi hayatında ne şekilde belirleyici bir rol oynayabileceği irdelenecektir.

MGT 569 Aile Şirketlerinde Yönetim
Bu dersin amacı aile şirketlerinin yönetimi hakkında güncel kuram ve konuları aktarmaktır. Ders kapsamında, aile işletmelerinin temelleri ve aile işletmesi ile diğer işletmelerin farklılıkları;  aile işletmesinin dinamikleri; aile işletmesinin gelişimi, aile anayasası hazırlama, meclisi ve yönetim kurulu gibi organların oluşumu ve işleyişi; yönetim devri ve yedekleme, aile üyeleri için kariyer planlama, varis seçimi ve bunun finansal ve hukuki yönü gibi konular ele alınmaktadır.

MGT 570 Yöneticiler için Oyun Teorisi
Yöneticiler İçin Oyun Teorisi dersinde amaç, bir yöneticinin günlük karar verme süreçlerinde kullanacağı oranda gerekli oyun teorisi altyapısını sağlamaktır. Dersin teorik kısmında oyun teorisinin kapsamı, temel tanımları ve ün kazanmış problemleri anlatılacaktır; uygulama kısmında ise iş dünyasındaki yöneticilerin günlük iş hayatında karşılaşabilecekleri ihaleye teklif verme, pazarlık yapma, fiyat belirleme, ortaklık kurma gibi önemli kararları en iyi şekilde yönetebilmeleri için problemler çözülecek ve vakalar üzerinde çalışılacaktır.

MGT 571 Küresel Firma Yönetimi Simülasyonu
İçinde bulunduğumuz yüzyılın rekabetçi ortamında, yöneticilerin uluslararası ticari ilişkileri etkin bir biçimde yönetmek ve yabancı ülkelerdeki birimlerinin günlük işlerini yürütmek için global stratejiler tasarlamaları ve uygulamaları bir zorunluluktur. Bu nedenle çokuluslu firmaların yurtdışı operasyonlarının başarısı yöneticilerin stratejilerini ev sahibi ülkenin iş yaşamına uydurabilme becerilerine bağlıdır. Bu kapsamda öğrencilerin küresel bir firmanın alması gereken stratejik kararların üzerinde eğitim göreceği bir simülasyon programı ile dönem boyunca öğrenciler kendi yönettikleri firmalarında küresel rekabeti yaşama imkanı bulacaklardır.

MGT 572 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme
Ders birbirine paralel yürüyen iki bölümden oluşur. Farklı sektörlerden gelen üst düzey yöneticiler seminerler yolu ile birikimlerini ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşır. Öğrenciler, yönetim bilimi alanında seçilen güncel konularda ileri düzeyde okumalar yapar.

MGT 573 Türk İş Sistemi
Bu dersin amacı Türk iş sisteminin temel niteliklerini anlama, analiz etme ve açıklama bilgi ve becerisini geliştirmektir. Ders kapsamında, Türkiye’de, örgüt yapılarını ve yönetim uygulamalarını etkileyen ekonomik, politik, yasal ve kurumsal dinamikler üzerinde durulmaktadır.

MGT 574 Makroekonomik Gösterge ve Politikaların Analizi
Bu dersin amacı, yöneticiler açısından temel iktisadi ve finansal göstergelerin ne anlama geldiği ve nasıl okunması gerektiğini anlatmak; bu göstergeler ve politika yapımcıların kararlarından hareketle önümüzdeki döneme ilişkin sağlıklı ve rasyonel öngörülerde bulunabilme becerisini geliştirmektir. Ders kapsamında, iktisadi büyüme, ödemeler dengesi, tüketici güven endeksleri, enflasyon, işsizlik, para ve maliye politikaları başta olmak üzere günlük finansal gelişmelerinin doğru yorumlanması ve analizi üzerinde durulacaktır.

MGT 575 Girişimcilik
Bu dersin amacı girişimcilik hakkında temel bir yaklaşım geliştirmektir.  Derste, girişimciliğin ekonomideki rolü; girişimcinin kişiliği; iş fırsatlarını farketme ve değerlendirme; girişimcilik stratejileri, inovasyon, iş planı yazma ve girişimciliğin finansmanı gibi konular ele alınmaktadır.

MGT 576 Kariyer Geliştirmede Güncel Konular
Bu dersin amacı, sınırsız ve çok yönlü kariyer başta olmak üzere güncel kariyer kuram ve yaklaşımlarını aktarmak ve kariyer konusunda farkındalığı artırmaktır. Ders kapsamında, kariyeri etkileyen psikolojik, sosyal ekonomik, ve teknolojik  faktörler  ve bunların kariyere etkileri ele alınmaktadır. Yeni kariyer anlayışında öne çıkan yetkinlikler, birey ve örgütlerin rol ve sorumlulukları üzerinde durulmaktadır.  İş yaşamında kariyer evreleri, bireyin kariyer hedefleri ile örgütün hedeflerinin uyumlaştırılması, kariyer düzleşmesi, kariyer geçişleri, kariyer-özel yaşam uyumu gibi iş yaşamında öne çıkan konular örnek uygulamalarla incelenmektedir.

MGT 577 Türkiye İş Çevresi
Bu dersin amacı Ulusal ve Uluslararası şartların Türkiye’deki iş hayatını nasıl etkilediğini kavramaktır. Özelde Türk iş hayatının tarihi köklerini incelemek ve bugünün şartlarını kavramak amaçlanmıştır. Bu çıkarımlar neticesinde şirketlerin dış faktörlerden nasıl etkilendiğini analiz ederek, daha başarılı yönetici adayları  ve yönetici adaylarını yetiştirmektir.

MGT 580 Yöneticiler için Hukuk
Türk Hukuku ve Ticaret Hukuku ile ilgili bir yöneticinin sahip olması gereken temel hukuk bilgileri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları kapsamlı olarak işlenir. İş hukukunun genel ilkeleri, iş kanunları, sözleşmeler, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, şirket kurma, kontratlar, satışlar gibi iş hukukuna yönelik konular yönetici perspektifinden ele alınır.

MGT 581 Karşılaştırmalı Rekabet Hukuku
Ders, serbest rekabetin işleyişini tehdit eden “yoğunlaşma” olgusunu önlemeyi amaçlayan rekabet hukukunu konu almaktadır. Dersin temel konusu, Türk rekabet hukuku olmakla birlikte, bu konular Avrupa Birliği ve ABD rekabet hukuku ile mukayeseli olarak incelenecek ve rekabet kurallarının ekonomik teoriye dayandığı dikkate alınarak, piyasa davranışları ile ilgili ekonomi biliminin teorik varsayımları da aktarılacaktır.

MGT 582 Uluslararası Ticaret Hukuku
Dersin kapsamında Ticaret hukukunun Uluslararası Çalışma Teşkilatı, ILO sözleşmeleri, uluslararası anlaşmalar ve ikili anlaşmalar boyutu ile incelenip değerlendirilmesi ve bu konuda temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

MGT 583 Yönetim Bilişim Sistemleri
Dersin amacı yöneticilerin karar verme süreçlerinde oluşan hataların varlığını kavrayıp, etkin karar verme süreçleri geliştirme yetkinliğini edinmelerini sağlamaktır. Veri madenciliği ve gruplar ile organizasyonel kararların iyileştirilmesi gibi güncel konular en son araştırma sonuçları ışığında incelenecektir.

MGT 584 Yönetsel Karar Verme
Bu dersin amacı, karar verme süreci ve teknikleri hakkında gerekli bilgi ve becerileri geliştirmektir.  Ders kapsamında, karar verme kavram ve kuramları; karar ortamları ve bu ortamlarda karar almada kullanılan çeşitli yöntemler üzerinde durulmaktadır.

MGT 586 Tedarik Zinciri Yönetimi
Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren şirketlerin başarısı tedarik zincirlerini ne kadar verimli yönettikleri ile hayli ilişkilidir. Tedarik zinciri yönetimi bir firmanın süreçlerini tedarikçileri ve müşterileri ile senkronize ederek müşterinin ihtiyaçlarına zamanında ve istenilen şekilde karşılık vermesidir. Bu dersin kapsamında tedarik zinciri yönetiminin temel ilkeleri, tedarik zincirlerinin stratejik önemi, tedarik zincirlerinde süreçlerin koordinasyonu ve tedarik zincirlerinde performans ölçütleri gibi temel konular detaylı olarak ele alınır.

MGT 587 Proje Yönetimi
Bu dersin amacı yöneticilerin proje yönetiminin ilkeleri, projelerin yaşam döngüsü, organizasyonları, maliyet-fayda ve risk analizleri, iş dökümleri gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazanmasıdır. Projelerin planlanması ve yürütülmesinde bir yöneticinin karşı karşıya kaldığı temel sorunlar uygulamadaki başarılı örneklerle desteklenerek ele alınır.

MGT 588 Yeni Ürün Yönetimi
Dersin amacı, yenilik yönetimi kavramını küresel bir perspektif çerçevesinde anlatmaktır. Bu ders öğrencilere, yeni ürün geliştirmeyi ve şirketlerin yeni ürün yönetiminde karşılaştığı zorlukların çözümlenmesini anlatacaktır. Dersin sonucunda, öğrenciler inovasyon yönetimini kavramış ve şirketlerin küresel arenada nasıl araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunduklarını öğrenmiş olacaklardır.

MGT 589 Operasyon Yönetiminde Seçilmiş Konular
Bu dersin amacı operasyon yönetimi alanında derinleşmek isteyenler için sektör ve alana yönelik seçilmiş konuları aktarmak ve uygulama örneklerini incelemektir.

MGT 592 Satış Gücü Yönetimi
Bu dersin amacı, satış gücü yönetimine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında, satış yönetimi kavram ve teknikleri; satışçıların işe alımı, eğitimi, ücretlendirme, motivasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesi; satış bütçelemesi ve maliyet analizi gibi konular ele alınmaktadır.

MGT 593 Yenilik (İnovasyon) Yönetimi
Bu ders kapsamında, inovasyonun işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere işletmelere ölçülebilir katma değer sağlaması; inovasyon süreci için gerekli organizasyon yapısı ve yönetim yaklaşımları;  ürün, süreç ve iş modeli inovasyonu; yeni iş modeli sistematiği, yeni fırsat alanlarının belirlenmesi ve  değişim yönetiminde iş modeli inovasyonun kullanımı gibi konular ele alınacaktır.

MGT 595 Pazarlama Yönetiminde Seçilmiş Konular
Bu dersin amacı pazarlama yönetimi alanında derinleşmek isteyenler için sektör ve alana yönelik seçilmiş konuları aktarmak ve uygulama örneklerini incelemektir.